top of page

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ - 2023
(10-12 Νοεμβρίου 2023)

Α. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου» αποτελεί ετήσιο χορογραφικό θεσμό, ο οποίος θεσπίστηκε από το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και αποσκοπεί στη δημιουργία και παρουσίαση νέων έργων σύγχρονης χορογραφίας στο κοινό. Ειδικότερα, η «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου» φιλοδοξεί να προσφέρει, σε ένα ειδικά οργανωμένο πλαίσιο, ευκαιρίες στους χορογράφους που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο για να πειραματιστούν με νέες μορφές έκφρασης και να δημιουργήσουν καινούργια έργα.

 

Β. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού αναθέτει τη διοργάνωση της «Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου - 2023» στο Θέατρο Ριάλτο. Οι παραστάσεις των έργων που θα ενταχθούν στην «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - 2023» θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 10 και 12 Νοεμβρίου 2023 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό.

 

Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ταυτόχρονα με τη διοργάνωση της «Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου - 2023», η Στέγη Χορού Λεμεσού αναλαμβάνει τη διοργάνωση και παρουσίαση συνοδευτικού προγράμματος παράλληλων εκδηλώσεων. 

 

Δ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ

Αίτηση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί από χορογράφους οι οποίοι είναι Κύπριοι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, οι οποίοι διαμένουν και εργάζονται μόνιμα στην Κύπρο τα τελευταία 5 έτη. Οι αιτητές θα πρέπει να έχουν παρουσιάσει προηγουμένως τουλάχιστον 1 ολοκληρωμένο έργο τους. Χορογραφίες που είναι αποτέλεσμα συνεργασίας χορογράφων, και στις οποίες δεν είναι διακριτό το έργο του κάθε χορογράφου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Επίσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη έργα που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια των σπουδών των αιτητών.

 

Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στην «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - 2023» χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, ως ακολούθως:

α) «Χορογράφοι 5+»: Δημιουργοί που έχουν ήδη παρουσιάσει στο κοινό τουλάχιστον 5 ολοκληρωμένα έργα τους,

β) «Νέοι Χορογράφοι»: Δημιουργοί με λιγότερα από 5 ολοκληρωμένα έργα στο ενεργητικό τους. 

 

ΣΤ.  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

1. Τις αιτήσεις συμμετοχής (προτάσεις έργων) για κάθε διοργάνωση της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου αξιολογεί πενταμελής Επιτροπή Επιλογής.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν Ανώτερο Μορφωτικό Λειτουργό, ο οποίος προεδρεύει, τον Μορφωτικό Λειτουργό καθ’ ύλην υπεύθυνο για τον Χορό, έναν εκπρόσωπο του Θεάτρου Ριάλτο και δύο άτομα εγνωσμένου κύρους από τον χώρο των παραστατικών τεχνών από την Κύπρο ή/και το εξωτερικό.    

3. Η Επιτροπή Επιλογής έχει αρμοδιότητα να κρίνει τις αιτήσεις συμμετοχής, βάσει των ακόλουθων παραμέτρων αξιολόγησης των προτεινόμενων έργων: 

    α. Τη σαφήνεια του σκεπτικού, της προσέγγισης και της παρουσίασης της πρότασης.

    β. Τα καλλιτεχνικά και δημιουργικά χαρακτηριστικά των προτάσεων. 

    γ. Την πρωτοτυπία, την ευρηματικότητα των προτάσεων και την ενθάρρυνση νέων καλλιτεχνικών μέσων έκφρασης.

4. Οι εισηγήσεις της Επιτροπής (συνοδευόμενες από τα σχετικά σκεπτικά) για τα έργα που θα προτείνονται για συμμετοχή στην Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου θα διατυπώνονται σε ειδικό πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται στον Διευθυντή του Τμήματος Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού για ενημέρωση και επικύρωση. 

 

Ζ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στο Έντυπο Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται τα εξής:

α) Βιογραφικό του χορογράφου*.

β) Βιογραφικά χορευτών και συντελεστών της παραγωγής*.

γ) Λεπτομερής περιγραφή/ανάπτυξη της ιδέας της χορογραφίας*.

δ) Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης και σκηνικής ανάπτυξης της χορογραφίας*. 

ε) Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι προηγούμενων δουλειών σε μορφή youtube ή vimeo (μέχρι 3 έργα). Στους συνδέσμους πρέπει να παρουσιάζονται ολόκληρα τα έργα και όχι δείγμα. 

 

Καμία αίτηση δεν θα εξετάζεται εάν δεν περιλαμβάνει τους σχετικούς συνδέσμους. 

 

* Tα σημεία α-δ να μην υπερβαίνουν σε έκταση τη μια σελίδα το καθένα.

 

Η. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται συμπληρωμένες στα ηλεκτρονικά έντυπα που βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου, στη διεύθυνση https://www.cypruschoreographyplatform.com/ 

2. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από  3 Απριλίου μέχρι 2 Μαΐου 2023. 

 

Θ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Η υποβολή αίτησης σημαίνει την πλήρη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των πιο κάτω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στη διοργάνωση: 

1. Τα προτεινόμενα έργα (σόλο, ντουέτο ή παράσταση με περισσότερα άτομα) δεν θα πρέπει να έχουν προηγουμένως παρουσιαστεί οπουδήποτε στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, είτε ζωντανά είτε σε οποιαδήποτε οπτικογραφημένη μορφή (βίντεο, ταινία, DVD κτλ.). 

2. Κάθε ομάδα και κάθε χορογράφος μπορεί να συμμετάσχει στην «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - 2023» με μία μόνο χορογραφική δουλειά. 

3. Η πλειοψηφία των δημιουργικών συντελεστών της παράστασης πρέπει να είναι Κύπριοι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου τα τελευταία 5 έτη. 

4. Η διάρκεια του προτεινόμενου έργου για την κατηγορία «Χορογράφοι 5+» δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 λεπτά, ενώ για έργα της κατηγορίας «Νέοι Χορογράφοι» δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 λεπτά. Σε καμία περίπτωση τα έργα δεν μπορούν να υπερβαίνουν αυτούς τους χρονικούς περιορισμούς.

5. Στην «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - 2023» φιλοξενούνται μόνο δημιουργίες σύγχρονου χορού.

6. Η οπτικογράφηση των παραστάσεων για σκοπούς άλλους εκτός από αρχειακούς επιτρέπεται μόνο μετά από εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσης των διοργανωτών και του χορογράφου. Νοείται ότι θα επιτρέπεται η οπτικογράφηση διάρκειας έως τριών (3) λεπτών για σκοπούς προβολής των παραστάσεων από τα ΜΜΕ. 

7. Σε περίπτωση που απρόβλεπτες και έκτακτες συνθήκες δεν επιτρέπουν την παρουσία κοινού κατά την πραγματοποίηση της διοργάνωσης (π.χ. πανδημία), ή εάν το κοινό που επιτρέπεται να παρακολουθήσει την Πλατφόρμα είναι εξαιρετικά περιορισμένο, οι χορογράφοι παραχωρούν το δικαίωμα στους διοργανωτές να μεταδώσουν την Πλατφόρμα μέσω live streaming.

8. Η επιχορήγηση των συμμετοχών στην «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - 2023» θα γίνεται σύμφωνα με τις δυνατότητες του σχετικού προϋπολογισμού υλοποίησής της, όπως αυτός θα εγκριθεί από το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του ΥΦΥΠ.

9. Σε περίπτωση επιλογής τους, οι αιτητές θα πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε από τις τρεις ημερομηνίες πραγματοποίησης της «Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου - 2023» . 

10. Με ευθύνη των Διοργανωτών, θα ορίζεται μέντορας για τους δημιουργούς που θα επιλέγονται για συμμετοχή στην κατηγορία «Νέοι Χορογράφοι», ο οποίος θα παρακολουθεί την ανάπτυξη του έργου τους κατά τη διάρκεια των προβών. Οι χορογράφοι της κατηγορίας αυτής θα πρέπει υποχρεωτικά να μπορούν να συναντηθούν με τον μέντορα στις ημερομηνίες που θα καθοριστούν. Εάν δεν ανταποκριθούν σε αυτή την προϋπόθεση οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να τους αποκλείσουν από την «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - 2023».

11.Το linoleum που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της «Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου - 2023»  θα είναι χρώματος μαύρου για όλα τα έργα. 

 

Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1. Επιλέξιμες Δαπάνες

Η επιχορήγηση που θα λαμβάνουν οι συμμετέχοντες στην «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - 2023» θα καλύπτει τις πιο κάτω επιλέξιμες δαπάνες, υπό τον όρο ότι για όλες τις δαπάνες που θα δηλώνονται στον προϋπολογισμό που θα συνοδεύει την αίτηση θα προσκομίζονται στο τέλος τα σχετικά νόμιμα παραστατικά:

 

      Α. Αμοιβές:

      α. Χορογράφος/Σκηνοθέτης/Δημιουργός

      β. Χορευτής/ές - Performer(s)

      γ. Σκηνογράφος/Εικαστικός

      δ. Video Artist

      ε. Ενδυματολόγος

      στ. Δραματουργός

      ζ. Μουσικός

      η. Φωτογράφος

      θ. Άλλος συντελεστής (να προσδιορίζεται)

      ι. Αεροπορικά/Διαμονές για ξένους συντελεστές* 

 

      Β. Παραγωγή:

      α. Σκηνικά/props (κατασκευή ή ενοίκιο)

      β. Κοστούμια

      γ. Ηχητικά/Ηχογραφήσεις

      δ. Πολυμέσα (Video/Projector/videoediting, οθόνη, κτλ.)

      ε. Μεταφορικά σκηνικών

      στ. Ενοίκιο χώρου για πρόβες 

      ζ. Διάφορα/Απρόβλεπτα μέχρι 500€

 

*Στην περίπτωση που στην παράσταση θα συμμετέχουν ξένοι συντελεστές, θα γίνονται αποδεκτές δαπάνες για κάλυψη μέχρι τριών (3) αεροπορικών εισιτηρίων και εξόδων διαμονής μέχρι δέκα (10) ημερών. Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει απαραίτητα να τεκμηριώνονται με την προσκόμιση των αεροπορικών εισιτηρίων και των αποδείξεων διαμονής.

 

2.Περιορισμοί

Δεν καλύπτονται οι δαπάνες για μετακίνηση και διαμονή εντός Κύπρου από Κύπριους υπηκόους ή από μόνιμα διαμένοντες στην Κύπρο. 

 

3. Ανώτατα Όρια Χρηματοδότησης

3.1. Για τους συμμετέχοντες στην κατηγορία «Χορογράφοι 5+»:

    α. Έργα με τρεις (3) χορευτές και άνω: το ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες καθορίζεται στις €8000. 

   β. Έργα με δυο (2) χορευτές: το ανώτατο ποσό  συνολικής επιχορήγησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες καθορίζεται στις €6000.

   γ. Έργα σόλο: το ανώτατο ποσό επιχορήγησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες  καθορίζεται στις €5000. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο χορογράφος είναι και ο χορευτής/performer της παράστασης, το ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης καθορίζεται στις €4000.

3.2. Για τους συμμετέχοντες στην κατηγορία «Νέοι Χορογράφοι», το ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες καθορίζεται στις €3000, ανεξαρτήτως αριθμού χορευτών. 

 

4. Καταβολή Επιχορήγησης

4.1. Το ποσό της επιχορήγησης θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ως ακολούθως: 

α) Η Α΄ δόση θα αναλογεί στο 70% της συνολικής χορηγίας και θα καταβάλλεται μετά την επιλογή συμμετοχής στην «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - 2023». 

β) Η Β΄ δόση θα καταβάλλεται μετά την πραγματοποίηση της «Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου - 2023» και αφού θα έχουν ήδη προσκομιστεί από τον χορογράφο όλα τα σχετικά νόμιμα παραστατικά για τις δαπάνες που πραγματοποίησε (τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής). Τα παραστατικά θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2023. Σημειώνεται ότι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται τα πρωτότυπα παραστατικά. Σε περίπτωση που οι αιτητές επιθυμούν να μην υποβάλλουν τα πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά, τότε μπορούν να υποβάλλουν πιστοποιημένα αντίγραφα. Η πιστοποίηση θα γίνεται στα γραφεία του Τμήματος Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού.

4.2. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα μείωσης του ποσού της χορηγίας, εάν τα υποβληθέντα νόμιμα παραστατικά για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες παρουσιάζουν μειωμένες δαπάνες σε σχέση με τις αρχικά προϋπολογισθείσες δαπάνες. 

4.3. Η μη συμμετοχή στην «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - 2023»  εξ υπαιτιότητας είτε του χορογράφου είτε άλλου συντελεστή της παράστασης, ή η μη συμμόρφωση (εκτός από τις περιπτώσεις τραυματισμού) των χορογράφων με τους όρους που διέπουν τη συμμετοχή τους σ’ αυτή, συνεπάγεται άμεσα την ανάκληση της επιχορήγησης και επιστροφή της Α’ δόσης. Οι περιπτώσεις τραυματισμού θα εξετάζονται κατά περίπτωση από τους Διοργανωτές.

 

ΙΑ. ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΟΥ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΥ

1. Από την Επιτροπή Επιλογής της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου θα απονέμεται το «Βραβείο Νέου Χορογράφου» σε έργο που θα ξεχωρίζει στην κατηγορία «Νέοι Χορογράφοι». Το βραβείο θα συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο (€2000).

2. Νοείται ότι το «Βραβείο Νέου Χορογράφου» θα απονέμεται, εφόσον η Επιτροπή Επιλογής κρίνει ότι υπάρχει έργο άξιο βράβευσης.

 

ΙΒ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

Σε περίπτωση που έργο το οποίο παρουσιάζεται στα πλαίσια της «Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου - 2023»  επιλεγεί για συμμετοχή ή παρουσίαση σε Φεστιβάλ Χορού στο εξωτερικό, το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού θα εξετάζει το ενδεχόμενο κάλυψης των δαπανών των αεροπορικών εισιτηρίων για τη συμμετοχή του στην εν λόγω διοργάνωση του εξωτερικού.       

bottom of page