Cyprus Choreography Platform 2021

Would you still love me if I was like this - Diamanto Hadjizacharia

98y.o - Harry Koushos

Acheiropoietos - Andromachi Dimitriadou Lindahl

KTHSIS - Antonis Antoniou

Silent Echo - Roza Maria Pantzi

In memory of… - Milena Ugren Koulas

UNISON - Maria Gerasimou

p_INK - Louiza Avraam