My Items

I'm a title. ​Click here to edit me.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου» αποτελεί ετήσιο χορογραφικό θεσμό, ο οποίος θεσπίστηκε από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας και αποσκοπεί στη δημιουργία και παρουσίαση νέων έργων σύγχρονης χορογραφίας στο κοινό. Ειδικότερα, η «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου» φιλοδοξεί να προσφέρει, σε ένα ειδικά οργανωμένο πλαίσιο, ευκαιρίες στους χορογράφους που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο για να πειραματιστούν με νέες μορφές έκφρασης και να δημιουργήσουν καινούργια έργα.

Β. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας αναθέτουν τη διοργάνωση της «Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου - 2020» στο Θέατρο Ριάλτο. Οι παραστάσεις των έργων που θα ενταχθούν στην «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - 2020» θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 6ης και 8ης Νοεμβρίου 2020 στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό.

Γ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Ταυτόχρονα με τη διοργάνωση της «Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου - 2020», η Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού αναλαμβάνει τη διοργάνωση και παρουσίαση συνοδευτικού προγράμματος παράλληλων εκδηλώσεων.

Δ. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΙΤΗΤΕΣ

Αίτηση συμμετοχής μπορεί να υποβληθεί από χορογράφους οι οποίοι είναι Κύπριοι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, οι οποίοι διαμένουν και εργάζονται μόνιμα στην Κύπρο τα τελευταία 5 έτη. Οι αιτητές θα πρέπει να έχουν παρουσιάσει προηγουμένως τουλάχιστον 1 ολοκληρωμένο έργο τους. Χορογραφίες που είναι αποτέλεσμα συνεργασίας χορογράφων, και στις οποίες δεν είναι διακριτό το έργο του κάθε χορογράφου, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Επίσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη έργα που παρουσιάστηκαν στα πλαίσια των σπουδών των αιτητών.

Ε. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στην «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - 2020» χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, ως ακολούθως:

α) «Χορογράφοι 5+»: Δημιουργοί που έχουν ήδη παρουσιάσει στο κοινό τουλάχιστον 5 ολοκληρωμένα έργα τους,
β) «Νέοι Χορογράφοι»: Δημιουργοί με λιγότερα από 5 ολοκληρωμένα έργα στο ενεργητικό τους.

ΣΤ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

1. Τις αιτήσεις συμμετοχής (προτάσεις έργων) για κάθε διοργάνωση της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου αξιολογεί τριμελής Επιτροπή Επιλογής.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Θεάτρου Ριάλτο και δύο άτομα εγνωσμένου κύρους από τον χώρο των παραστατικών τεχνών από την Κύπρο ή/και το εξωτερικό, στα οποία οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες αναθέτουν τη σχετική ευθύνη.

3. Η Επιτροπή Επιλογής έχει αρμοδιότητα να κρίνει τις αιτήσεις συμμετοχής, βάσει των ακόλουθων παραμέτρων αξιολόγησης των προτεινόμενων έργων:

α. Τη σαφήνεια του σκεπτικού, της προσέγγισης και της παρουσίασης της πρότασης.

β. Τα καλλιτεχνικά και δημιουργικά χαρακτηριστικά των προτάσεων.

γ. Την πρωτοτυπία, την ευρηματικότητα των προτάσεων και την ενθάρρυνση νέων καλλιτεχνικών μέσων έκφρασης.

4. Οι εισηγήσεις της Επιτροπής (συνοδευόμενες από τα σχετικά σκεπτικά) για τα έργα που θα προτείνονται για συμμετοχή στην Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου θα διατυπώνονται σε ειδικό πρακτικό, το οποίο υποβάλλεται στον Διευθυντή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών για ενημέρωση και επικύρωση.

Ζ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Με την αίτηση (δηλ. τη συμπλήρωση και υποβολή του Εντύπου Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής ) πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτονται:

α) Βιογραφικό του χορογράφου*.

β) Βιογραφικά χορευτών και συντελεστών της παραγωγής*.

γ) Λεπτομερής περιγραφή/ανάπτυξη της ιδέας της χορογραφίας*.

δ) Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης και σκηνικής ανάπτυξης της χορογραφίας*.

ε) Ηλεκτρονικοί σύνδεσμοι προηγούμενων δουλειών σε μορφή youtube ή vimeo. Στους συνδέσμους πρέπει να παρουσιάζονται ολόκληρα τα έργα και όχι δείγμα. Καμία αίτηση δεν θα εξετάζεται εάν δεν περιλαμβάνει τους σχετικούς συνδέσμους.

* Tα επισυναπτόμενα α-δ να μην υπερβαίνουν σε έκταση τη μια δακτυλογραφημένη σελίδα το καθένα.

Η. ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται συμπληρωμένες στα ηλεκτρονικά έντυπα που βρίσκονται αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου, στη διεύθυνση www.cyprusdanceplatform.com/

2. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι 1-31 Μαΐου 2020. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Επιλογής θ’ ανακοινωθούν μέχρι τις 22 Ιουνίου 2020.

Θ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η υποβολή αίτησης σημαίνει την πλήρη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των πιο κάτω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στη διοργάνωση:

1. Τα προτεινόμενα έργα (σόλο, ντουέτο ή παράσταση με περισσότερα άτομα) δεν θα πρέπει να έχουν προηγουμένως παρουσιαστεί οπουδήποτε στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, είτε ζωντανά είτε σε οποιαδήποτε οπτικογραφημένη μορφή (βίντεο, ταινία, DVD κτλ.).

2. Κάθε ομάδα και κάθε χορογράφος μπορεί να συμμετάσχει στην «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - 2020» με μία μόνο χορογραφική δουλειά.

3. Η πλειοψηφία των δημιουργικών συντελεστών της παράστασης πρέπει να είναι Κύπριοι υπήκοοι ή μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου τα τελευταία 5 έτη.

4. Η διάρκεια του προτεινόμενου έργου για την κατηγορία «Χορογράφοι 5+» δεν πρέπει να ξεπερνά τα 30 λεπτά, ενώ για έργα της κατηγορίας «Νέοι Χορογράφοι» δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 λεπτά. Σε καμία περίπτωση τα έργα δεν μπορούν να υπερβαίνουν αυτούς τους χρονικούς περιορισμούς.

5. Στην «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - 2020» φιλοξενούνται μόνο δημιουργίες σύγχρονου χορού.

6. Η οπτικογράφηση των παραστάσεων για σκοπούς άλλους εκτός από αρχειακούς επιτρέπεται μόνο μετά από εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσης των διοργανωτών και του χορογράφου. Νοείται ότι θα επιτρέπεται η οπτικογράφηση διάρκειας έως τριών (3) λεπτών για σκοπούς προβολής των παραστάσεων από τα ΜΜΕ.

7. Η επιχορήγηση των συμμετοχών στην «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - 2020» θα γίνεται σύμφωνα με τις δυνατότητες του σχετικού προϋπολογισμού υλοποίησής της, όπως αυτός θα εγκριθεί από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του ΥΠΠ.

8. Σε περίπτωση επιλογής τους, οι αιτητές θα πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε από τις τρεις ημερομηνίες πραγματοποίησης της «Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου - 2020» .

9. Με ευθύνη των Διοργανωτών, θα ορίζεται μέντορας για τους δημιουργούς που θα επιλέγονται για συμμετοχή στην κατηγορία «Νέοι Χορογράφοι», ο οποίος θα παρακολουθεί την ανάπτυξη του έργου τους κατά τη διάρκεια των προβών. Οι χορογράφοι της κατηγορίας αυτής θα πρέπει υποχρεωτικά να μπορούν να συναντηθούν με τον μέντορα στις ημερομηνίες που θα καθοριστούν. Εάν δεν ανταποκριθούν σε αυτή την προϋπόθεση οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να τους αποκλείσουν από την «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - 2020».

10.Το linoleum που θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της «Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου - 2020» θα είναι χρώματος μαύρου για όλα τα έργα.

Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

1. Επιλέξιμες Δαπάνες

Η επιχορήγηση που θα λαμβάνουν οι συμμετέχοντες στην «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - 2020» θα καλύπτει τις πιο κάτω επιλέξιμες δαπάνες, υπό τον όρο ότι για όλες τις δαπάνες που θα δηλώνονται στον προϋπολογισμό που θα συνοδεύει την αίτηση θα προσκομίζονται στο τέλος τα σχετικά νόμιμα παραστατικά:

Α. Αμοιβές:

α. Χορογράφος/Σκηνοθέτης/Δημιουργός

β. Χορευτής/ές - Performer(s)

γ. Σκηνογράφος/Εικαστικός

δ. Video Artist

ε. Ενδυματολόγος

στ. Δραματουργός

ζ. Μουσικός

η. Φωτογράφος

θ. Άλλος συντελεστής (να προσδιορίζεται)

ι. Αεροπορικά/Διαμονές για ξένους συντελεστές*

Β. Παραγωγή:

α. Σκηνικά/props (κατασκευή ή ενοίκιο)

β. Κοστούμια

γ. Ηχητικά/Ηχογραφήσεις

δ. Πολυμέσα (Video/Projector/videoediting, οθόνη, κτλ.)

ε. Ενοίκιο χώρου για πρόβες

στ. Διάφορα/Απρόβλεπτα μέχρι 500€

*Στην περίπτωση που στην παράσταση θα συμμετέχουν ξένοι συντελεστές, θα γίνονται αποδεκτές δαπάνες για κάλυψη μέχρι τριών (3) αεροπορικών εισιτηρίων και εξόδων διαμονής μέχρι δέκα (10) ημερών. Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει απαραίτητα να τεκμηριώνονται με την προσκόμιση των αεροπορικών εισιτηρίων και των αποδείξεων διαμονής.

2.Περιορισμοί

Δεν καλύπτονται οι δαπάνες για μετακίνηση και διαμονή εντός Κύπρου από Κύπριους υπηκόους ή από μόνιμα διαμένοντες στην Κύπρο.

3. Ανώτατα Όρια Χρηματοδότησης

3.1. Για τους συμμετέχοντες στην κατηγορία «Χορογράφοι 5+»:

α. Έργα με τρεις (3) χορευτές και άνω: το ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες καθορίζεται στις €8000.

β. Έργα με δυο (2) χορευτές: το ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες καθορίζεται στις €6000.

γ. Έργα σόλο: το ανώτατο ποσό επιχορήγησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες καθορίζεται στις €4000. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο χορογράφος είναι και ο χορευτής/performer της παράστασης, το ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης καθορίζεται στις €3000.

3.2. Για τους συμμετέχοντες στην κατηγορία «Νέοι Χορογράφοι», το ανώτατο ποσό συνολικής επιχορήγησης με βάση τις επιλέξιμες δαπάνες καθορίζεται στις €3000, ανεξαρτήτως αριθμού χορευτών.

4. Καταβολή Επιχορήγησης

4.1. Το ποσό της επιχορήγησης θα καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ως ακολούθως:

α) Η Α΄ δόση θα αναλογεί στο 70% της συνολικής χορηγίας και θα καταβάλλεται μετά την επιλογή συμμετοχής στην «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - 2020».

β) Η Β΄ δόση θα καταβάλλεται μετά την πραγματοποίηση της «Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου - 2020» και αφού θα έχουν ήδη προσκομιστεί από τον χορογράφο όλα τα σχετικά νόμιμα παραστατικά για τις δαπάνες που πραγματοποίησε. Σημειώνεται ότι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζονται τα πρωτότυπα παραστατικά. Σε περίπτωση που οι αιτητές επιθυμούν να μην υποβάλλουν τα πρωτότυπα νόμιμα παραστατικά, τότε μπορούν να υποβάλλουν προς τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες πιστοποιημένα αντίγραφα. Η πιστοποίηση θα γίνεται στα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών.

4.2. Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα μείωσης του ποσού της χορηγίας, εάν τα υποβληθέντα νόμιμα παραστατικά για τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες παρουσιάζουν μειωμένες δαπάνες σε σχέση με τις αρχικά προϋπολογισθείσες δαπάνες.

4.3. Η μη συμμετοχή στην «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου - 2020» εξ υπαιτιότητας είτε του χορογράφου είτε άλλου συντελεστή της παράστασης, ή η μη συμμόρφωση (εκτός από τις περιπτώσεις τραυματισμού) των χορογράφων με τους όρους που διέπουν τη συμμετοχή τους σ’ αυτή, συνεπάγεται άμεσα την ανάκληση της επιχορήγησης και επιστροφή της Α’ δόσης. Οι περιπτώσεις τραυματισμού θα εξετάζονται κατά περίπτωση από τους Διοργανωτές.

ΙΑ. ΒΡΑΒΕΙΟ ΝΕΟΥ ΧΟΡΟΓΡΑΦΟΥ

1. Από την Επιτροπή Επιλογής της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου θα απονέμεται το «Βραβείο Νέου Χορογράφου» σε έργο που θα ξεχωρίζει στην κατηγορία «Νέοι Χορογράφοι». Το βραβείο θα αποτελείται από χρηματικό έπαθλο (€5000), το οποίο θα χρησιμοποιείται για την εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου (σε συνεργασία με τον μέντορα του χορογράφου) ώστε να μπορεί να παρουσιάζεται στην επόμενη διοργάνωση της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου. Ο βραβευμένος χορογράφος δεν θα λαμβάνει οποιαδήποτε πρόσθετη χρηματοδότηση για την παρουσίαση του έργου στην επόμενη Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου.

2. Νοείται ότι το «Βραβείο Νέου Χορογράφου» θα απονέμεται, εφόσον η Επιτροπή Επιλογής κρίνει ότι υπάρχει έργο άξιο βράβευσης.

ΙΒ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σε περίπτωση που έργο το οποίο παρουσιάζεται στα πλαίσια της «Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου - 2020» επιλεγεί για συμμετοχή ή παρουσίαση σε Φεστιβάλ Χορού στο εξωτερικό, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες θα εξετάζουν το ενδεχόμενο κάλυψης των δαπανών των αεροπορικών εισιτηρίων για τη συμμετοχή του στην εν λόγω διοργάνωση του εξωτερικού.

Επιλογή χορογράφων για συμμετοχή στην Πλατφόρμα Χορογραφίας 2020

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, διοργανώνουν, σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο, την 20ή Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου. Οι παραστάσεις των έργων της Πλατφόρμας Χορογραφίας Κύπρου - 2020 θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 6ης και 8ης Νοεμβρίου 2020 στο Θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό.

Η Επιτροπή Επιλογής, μετά από μελέτη των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, επέλεξε τους εξής χορογράφους για συμμετοχή στην Πλατφόρμα του 2020 (με αλφαβητική σειρά):

α) Κατηγορία «Χορογράφοι 5+» (Δημιουργοί που έχουν ήδη παρουσιάσει στο κοινό τουλάχιστον 5 ολοκληρωμένα έργα τους):

1. Χάρης Κούσιος
2. Φώτης Νικολάου
3. Παναγιώτης Τοφή
4. Λία Χαράκη
5. Julia Brendle
6. Μιλένα Ugren Κούλας
7. Alexandra Waierstall

β) Κατηγορία «Νέοι Χορογράφοι» (Δημιουργοί με λιγότερα από 5 ολοκληρωμένα έργα στο ενεργητικό τους):

1. Βίκυ Κάλλα
2. Μαρία Κασάπη
3. Όλγα Μάρκαρη
4.Άντρια Μιχαηλίδου
5.Μελίνα Σοφοκλέους
6.Ήβη Χατζηβασιλείου

Βραβείο Νέου Χορογράφου στην Άντρια Μιχαηλίδου για το έργο Isolation

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής η 20η Πλατφόρμα Χορογραφίας που διοργανώνουν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες και το Θέατρο Ριάλτο. Παρουσιάστηκαν σ’ αυτή 12 συνολικά νέες και πολύ αξιόλογες παραγωγές, που κατέδειξαν την σημαντική ανέλιξη του σύγχρονου χορού και της χορογραφίας στον τόπο μας.

Την Πλατφόρμα εμπλούτισαν οι επίσης πολύ αξιόλογες παραστάσεις και προβολές που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο των Παράλληλων Εκδηλώσεων που οργάνωσε η Στέγη Χορού Λεμεσού.

Μετά το τέλος των παραστάσεων της Κυριακής, η Επιτροπή Επιλογής, η οποία απαρτίζεται από τους Γεωργία Ντέτσερ, Αλέξανδρο Μιχαήλ και Έλενα Κοτασβήλι, ανακοίνωσε το Βραβείο Νέου Χορογράφου.

«Αφού έλαβε υπόψη της την καλλιτεχνική αρτιότητα, την αποτελεσματικότητα της μεθοδολογίας, την ευρηματικότητα της δημιουργικής διαδικασίας και την επιτυχία του αποτελέσματος, η Επιτροπή απένειμε το βραβείο Νέου Χορογράφου για την ευρηματικότητα, την αυθεντικότητα και την άρτια εκτέλεση στην ΄Αντρια Μιχαηλίδου για το έργο Isolation».

Το βραβείο απένειμε η εκπρόσωπος των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κατρίν Μοσχοβάκη.

Αξιοσημείωτη ήταν η θερμή ανταπόκριση και προσέλευση του κοινού που παρακολούθησε και απόλαυσε την δουλειά των κυπρίων χορογράφων. Τηρώντας όλα τα σχετικά μέτρα προστασίας, έστειλε ταυτόχρονα το μήνυμα πως ο χορός και οι τέχνες γενικότερα, προσφέρουν ένα ισχυρό αντίδοτο στις δυσχέρειες των ημερών που περνούμε.

Διοργάνωση: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Θέατρο Ριάλτο. Με τη συνεργασία της Στέγης Χορού Λεμεσού.

Στηρίζουν: Δήμος Λεμεσού, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λ/σού, Εφημερίδα Λεμεσός, Lemesos Blog, Russian Wave, Vestnik Kipra

Χορηγοί Επικοινωνίας: O Φιλελεύθερος, Going out, Active 107,4, ΡΙΚ.

Η 20η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου σηκώνει αυλαία αύριο Παρασκευή στο Θέατρο Ριάλτο

Αλλιώτικη η φετινή Πλατφόρμα Χορογραφίας. Γιορταστική, αφού κλείνει 20 χρόνια δημιουργικής παρουσίας αλλά και ιδιαίτερη, σε συνθήκες πρωτόγνωρες. Παρά τις δυσκολίες, οι προετοιμασίες των χορογράφων, χορευτών, σκηνογράφων, μουσικών, φωτιστών και άλλων καλλιτεχνών που συνεργάζονται δημιουργικά, συνεχίζονται εντατικά με στόχο να αναδείξουν τη χορευτική εκφραστικότητα με ποικίλους τρόπους και σύγχρονες μορφές.

Λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας του κοινού οι διοργανωτές, έχουν διαφοροποιήσει την ώρα έναρξης των παραστάσεων από 20.30 σε 20.00 για την διευκόλυνση προσέλευσης των θεατών, οι οποίοι καλούνται να προσέλθουν εγκαίρως στο Θέατρο για να αρχίσει και να τελειώσει η διοργάνωση, το αργότερο μέχρι τις 10.00.

Πριν την έναρξη των παραστάσεων στις 6/11 θα προβληθεί ένα σύντομο βίντεο – αφιέρωμα στα 20 χρόνια της Πλατφόρμας, ενώ την 3η μέρα 8/11 αμέσως μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων, θα γίνει η απονομή του «Βραβείου Νέου Χορογράφου».

6.11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00

Βίκυ Κάλλα, Ανάμεσα, 10’
Ιδέα: Βίκυ Κάλλα, Δημιουργία & Eρμηνεία: Βίκυ Κάλλα & Αρετή Χουρδάκη

Alexandra Waierstall, A line, a gaze, a horizon, 25’
Σύλληψη / Χορογραφία: Alexandra Waierstall, Βοηθός Χορογράφου: Χάρης Κούσιος
Χορευτές: Ράνια Γλυμίτσα, Αριάννα Μαρκουλίδου, Σάββας Μπαλτζής

Μελίνα Σοφοκλέους, Cross pollination, 15’
Χορογραφία / Ερμηνεία: Μελίνα Σοφοκλέους

Φώτης Νικολάου, Homogenesis, 25’
Χορογραφία: Φώτης Νικολάου, Ερμηνευτές: Αντώνης Αντωνίου, Αναστάσης Καραχανίδης, Γιάννης Οικονομίδης, Φώτης Νικολάου. Με τη συμμετοχή 14 ακόμη ερμηνευτών / εθελοντών.

7.11 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:00

.pelma.Lia Haraki / Λία Χαράκη, Sexy Yuppies, 30’
Σκηνοθεσία / Χορογραφία: Λία Χαράκη, Ερμηνευτές: Αλέξης Βασιλείου, Αριάνα Μαρκουλίδη, Ελεάνα Αλεξάνδρου, Λία Χαράκη, Sakari Laurila

Μαρία Κασάπη, Too much, too long, 15’
Χορογράφος: Μαρία Κασάπη
Χορευτές: Έμιλυ Κάτλερ, Γιάννης Οικονομίδης, Μαρία Τοφινή

Ήβη Χατζηβασιλείου, Šílený Posun, 15’
Ιδέα: Ήβη Χατζηβασιλείου & Δημήτρης Σπύρου, Χορογραφία: Ήβη Χατζηβασιλείου
Περφόρμερ: Ήβη Χατζηβασιλείου & Δημήτρης Σπύρου

Παναγιώτης Τοφή, Excavated Anatomies, 20’
Ιδέα, έρευνα, χορογραφία, ερμηνεία: Παναγιώτης Τοφή

8.11 ΚΥΡΙΑΚΗ 20:00

Άντρια Μιχαηλίδου, ISOLATION 15’
Ιδέα / Χορογραφία: Άντρια Μιχαηλίδου
Χορεύτρια: Αριάνα Μαρκουλίδου

Julia Brendle, Sepia Nights, 15’
Σύλληψη, χορογραφία, ερμηνεία: Julia Anna Brendle

Χάρης Κούσιος, Death, 20’
Χορογράφος: Χάρης Κούσιος
Χορευτής: Γιώργος Κοτσιφάκης

Milena Ugren Koulas, Quiet Words 15’
Χορογράφος: Μιλένα Ugren Κούλας, Χορεύτριες: Ελένη O’Keefe, Έλενα Γαβριήλ, Κατερίνα Τυλληρίδου, Μιλένα Ugren Κούλας.

Το κεντρικό πρόγραμμα παραστάσεων πλαισιώνουν και εμπλουτίζουν παράλληλες εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει η Στέγη Χορού Λεμεσού κάτω από τον τίτλο “Dance Throughout the Year”.

Διοργάνωση: Πολιτιστικές Υπηρεσίες Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Θέατρο Ριάλτο. Με τη συνεργασία της Στέγης Χορού Λεμεσού

Στηρίζουν: Δήμος Λεμεσού, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Λ/σού, Εφημερίδα Λεμεσός, Lemesos Blog, Russian Wave, Vestnik Kipra

Χορηγοί Επικοινωνίας: O Φιλελεύθερος, Going out, Active 107,4, ΡΙΚ

Call for Submissions 2020 - Cyprus Choreography Platform

Α. AIMS AND OBJECTIVES

The Cyprus Choreography Platform is an annual dance choreography event introduced and established by the Cultural Services of the Ministry of Education and Culture of Cyprus, aiming at the creation of new contemporary choreographic works and their presentation to the public. Specifically, the Cyprus Choreography Platform aims to provide, within an especially designed framework, opportunities to choreographers working in Cyprus, in order to experiment with new forms of expression and create new choreographic works.

Β. ORGANISATION

The Cultural Services of the Ministry of Education, Culture, Sports and Youth have entrusted the organisation of the Cyprus Choreography Platform 2020 to the Rialto Theatre. The selected works will be presented at the Rialto Theatre in Limassol from the 6th - 8th of November 2020.

C. PARALLEL EVENTS

At the same time with the Cyprus Choreography Platform 2020, a series of parallel events will be organised and presented by Dance House Lemesos.

D. WHO CAN APPLY

Applications may be submitted by choreographers who are Cypriot nationals or permanent residents in the Republic of Cyprus, permanently living and working in Cyprus for the past 5 years. Applicants must have presented at least 1 completed work in the past. Choreographies resulting from collaborations between various choreographers, where the work of each choreographer is not clearly distinguishable, shall not be accepted. Moreover, student projects presented within the framework of the applicant’s studies shall not be accepted either.

Ε. PARTICIPATION CATEGORIES

Participations in the Cyprus Choreography Platform 2020 are divided in two categories as follows:

a) “Choreographers +5”: Choreographers who have already presented in public at least 5 completed works;

b) “Emerging Choreographers”: Choreographers who have presented no more than 5 completed works.

F. SELECTION COMMITTEE AND EVALUATION OF PROPOSALS

1. The submitted applications (proposals) of every Cyprus Choreography Platform edition shall be evaluated by a three-member Selection Committee.

2. The Committee consists of one representative from the Rialto Theatre and two well-reputed professionals from the field of Performing Arts in Cyprus and/or abroad, appointed by the Cultural Services.

3. The Selection Committee shall be responsible for examining the applications based on the following evaluation criteria:

a. The clarity of statement, approach and presentation of the proposals.

b. The artistic and creative characteristics of the proposals.

c. The originality, creativity and encouragement of new forms of artistic expression.

4. The suggestions of the Committee (accompanied by the relevant rationales) regarding the selected works shall be set out in special minutes and communicated to the Director of Cultural Services in order to be validated.

G. APPLICATION DETAILS

The relevant Application Form must be filled in and accompanied by the following:

a) Biography of choreographer*.

b) Biographies of dancers and crew members*.

c) Detailed description/concept statement of choreography*.

d) Description of implementation process and stage development of choreography*.

e) YouTube or Vimeo links to previous works. The links must present the entire work, not only extracts or samples of the work. Any applications that do not provide the relevant links shall not be examined.

*Attachments a-d may not exceed one typed page each.

Η. PERIOD FOR SUBMISSION OF APPLICATIONS

1. Applications may be submitted online via the official website of the Cyprus Choreography Platform at www.cyprusdanceplatform.com/

2. The period for submission of applications is from the 1st - 31st of May 2020. The decisions of the Selection Committee shall be announced before the 22nd of June 2020.

I. TERMS AND CONDITIONS

The submission of an application implies the full acceptance of all the terms and conditions set out below:

1. The proposed works (solo, duet or performances involving more performers) must be presented for the first time in Cyprus or abroad, whether live or in any audiovisual form (video, film, DVD etc.).

2. Every dance group and choreographer has the right to participate in the Cyprus Choreography Platform 2020 by presenting one choreographic work only.

3. The majority of the artistic crew members must be Cypriot nationals or permanent residents of Cyprus for the past 5 years.

4. The duration of the suggested work in the “Choreographers 5+” category must not exceed 30 minutes, whereas in the “Emerging Choreographers” category it must not exceed 15 minutes. In no case shall the works exceed the aforementioned durations.

5. The Cyprus Choreography Platform 2020 only hosts contemporary dance projects.

6. The video recording of the performances for purposes other than archival use, shall only be permitted upon the written consent of the organisers and the choreographer. Video recording up to three (3) minutes shall be permitted for advertising purposes only.

7. Participations in the Cyprus Choreography Platform 2020 shall be funded according to the budget of the event, as approved by the Cultural Services of the MoECSY.

8. In the event of their selection, applicants must be available to present their work on any of the three dates on which the Cyprus Choreography Platform 2020 will be held.

9. For choreographers selected to participate in the “Emerging Choreographers” category, a mentor shall be appointed, at the Organisers’ responsibility, who shall be observing the development of their work during the rehearsals. It is compulsory for the said choreographers to be able to meet their mentor on the dates that will be determined. Should they fail to meet this term, the Organisers reserve the right to exclude them from participating in the Cyprus Choreography Platform 2020.

10. The linoleum flooring used for the purposes of the Cyprus Choreography Platform 2020 shall be black for all works.

J. ELIGIBLE COSTS, MAXIMUM FUNDING AMOUNT, FUNDING PAYMENT

1. Eligible Costs

The funding granted to the participants of the Cyprus Choreography Platform 2020 shall cover the following eligible costs, on condition that they provide at the end, invoices/receipts related to all expenses featuring in the budget that accompanies their application:

Α. REMUNERATION FEES:

Choreographer/Director/Artist

Dancer(s) - Performer(s)

Set designer/Visual artist

Video artist

Costume designer

Dramaturge

Musician

Photographer

Other crew members (please specify)

Travel/accommodation expenses for international guests*

Β. PRODUCTION COSTS:

Set/props (building or renting)

Costumes

Sound/Recordings

Multimedia (Video/projector/video editing, screen etc.)

Rehearsal space rental

Miscellaneous/Unforeseen expenses up to €500.

*In case of international guests, expenses for up to three (3) plane tickets may be eligible, as well as accommodation fees for up to ten (10) days. These expenses must be proved by providing plane tickets and accommodation receipts.

2. Limitations

Travel and accommodation expenses within Cyprus shall neither be covered for Cypriot nationals nor for permanent residents of Cyprus.

3. Maximum Funding Amount

3.1. For participants in the “Choreographers 5+” category:

For works featuring more than three (3) dancers, the maximum total funding amount based on the eligible costs shall be €8000.

For works featuring two (2) dancers, the maximum total funding amount based on the eligible costs shall be €6000.

For solo works, the maximum total funding amount based on the eligible costs shall be €3000. It is specified that in case the choreographer is also the dancer/performer, the maximum total funding shall be €3000.

3.2. For participants in the “Emerging Choreographers” category, the maximum total funding amount based on the eligible costs shall be €3000 regardless of the number of dancers.

4. Funding Payment

4.1. The funding shall be paid in two instalments, as follows:

a) The first instalment shall correspond to 70% of the total funding amount and shall be paid after the applicant’s selection to participate in the Cyprus Choreography Platform 2020.

b) The second instalment shall be paid after the Cyprus Choreography Platform 2020 takes place, and once all relevant invoices and receipts are provided by the choreographer. It is noted that the choreographer must present the original receipts/invoices; in case the applicants do not wish to submit the original receipts/invoices, they must provide certified copies to the Cultural Services. The said copies may be certified at the offices of the Cultural Services.

4.2. The Organisers reserve the right to reduce the funding amount should the submitted invoices/receipts of the expenses incurred present lower costs compared to those originally budgeted.

4.3. The non-participation in the Cyprus Choreography Platform 2020 resulting from the fault of the choreographer or of any other crew member, or the non-compliance (except in cases of injury) of the choreographers with the terms and conditions governing their participation, entails the immediate withdrawal of the funding approval and the return of the first instalment. In cases of injury, these shall be examined on a case-by-case basis by the Organisers.

K. EMERGING CHOREOGRAPHER’S PRIZE

1. The Selection Committee of the Cyprus Choreography Platform 2020 shall decide upon the “Emerging Choreographer’s Prize”, awarded to a work standing out in the “Emerging Choreographers” category. The winner shall receive a cash prize (€5000), in order to further develop (in collaboration with the choreographer’s mentor) the specific work, which will be presented in the next edition of the Cyprus Choreography Platform. The winning choreographer may not receive any further funding for presenting his/her work in the next edition of the Cyprus Choreography Platform.

2. It is understood that the “Emerging Choreographer’s Prize” shall only be awarded if the Selection Committee decides that such a notable work exists.

L. PARTICIPATION IN FESTIVALS ABROAD

In case a work presented within the framework of the Cyprus Choreography Platform 2020 is selected to participate or to be presented in a dance festival abroad, the Cultural Services shall examine the possibility of covering the travel expenses (plane tickets) for the said participation.

12 new works by established and younger choreographers

The 20th Choreography Platform was successfully completed yesterday, presenting a total of 12 new and very remarkable productions.

After the end of yesterday's performances, the Selection Committee, which consists of Georgia Doetzer, Alexandros Michael and Elena Kotasvili, announced the New Choreographer Award.

"After taking into account the artistic perfection, the methodology's efficiency, the ingenuity of the creative process and the success of the result, the New Choreographer Award went to Andria Michailidou for the ingenuity, authenticity and perfect execution on her choreography "Isolation".

The award was presented by the representative of the Cultural Services Katrin Moschovaki.

We thank all the choreographers and dancers who participated, as well as all the contributors, for the cooperation and for the excellent results of this year's event.

We finally thank the audience of this year's platform for their warm response to such difficult times and we wish to see them all again in next year's platform in better conditions!

Organised by the Cultural Services of the Ministry of Education, Culture, Sports and Youth, and Rialto Theatre.

In collaboration with Dance House and Limassol Municipality

Media Sponsors: O Fileleftheros, Going out, Active 107,4, Cybc

Supported by ETAL, Lemesos Newspaper, Lemesos Blog,Russian Wave, Vestnik Kipra

Awarded by EFFE Label 2019 – 2020

Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου 2020

Οι προετοιμασίες για την Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου συνεχίζονται εντατικά, παρά τις δυσκολίες που προκύπτουν από την πανδημία του Covid 19. Οι δώδεκα χορογράφοι που προκρίθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής, μέσα από την ανοικτή διαδικασία υποβολής αιτήσεων που προηγήθηκε, εργάζονται συστηματικά μαζί με όλους τους συνεργάτες τους για να παρουσιάσουν στο κοινό τα νέα έργα τους.

Η φετινή διοργάνωση είναι ξεχωριστή, αφού συμπληρώνονται 20 χρόνια από την έναρξη του θεσμού, ως Χορευτικές Συναντήσεις το 2001. Στην διάρκεια των είκοσι αυτών χρόνων η Πλατφόρμα έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και προώθηση του σύγχρονου χορού στον τόπο μας.

Αφουγκραζόμενοι τις νέες ανάγκες που δημιουργήθηκαν στην πορεία των χρόνων, οι διοργανωτές – Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και Θέατρο Ριάλτο - έχουν προχωρήσει από πέρσι σε σημαντικές κινήσεις ανανέωσης του θεσμού. Στη διοργάνωση, εισήχθηκαν καινοτομίες που αφορούν στη διαφοροποίηση και διεύρυνση των κατηγοριών των συμμετεχόντων, στην ένταξη του στοιχείου της καθοδήγησης (mentoring) στη διαδικασία προετοιμασίας του έργου, καθώς επίσης και στην εισαγωγή του «Βραβείου Νέου Χορογράφου» αξίας πέντε χιλιάδων ευρώ.

Η δημιουργία προϋποθέσεων για την μετάκληση παραστάσεων Κυπρίων δημιουργών στο εξωτερικό, που αποτελούσε διαχρονικά αποστολή της Πλατφόρμας με την πρόσκληση διεθνών προσωπικοτήτων του σύγχρονου χορού, μεταφέρθηκε στην διοργάνωση του Showcase, το οποίο πραγματοποιήθηκε φέτος για πρώτη φορά στις 7 και 8 Μαρτίου 2020.

Ο Έλληνας χορογράφος Παύλος Κουντουριώτης έχει αναλάβει και για το 2020 την ευθύνη της καθοδήγησης (mentoring) των 5 νέων χορογράφων στη διαδικασία προετοιμασίας του έργου τους.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των φετινών παραστάσεων:

6.11 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20:00
Βίκυ Κάλλα, Ανάμεσα, 10’
Alexandra Waierstall, A line, a gaze, a horizon, 25’
Μελίνα Σοφοκλέους, Cross pollination, 15’
Φώτης Νικολάου, Homogenesis, 25’

7.11 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:00
.pelma.Lia Haraki / Λία Χαράκη, Sexy Yuppies, 30’
Μαρία Κασάπη, Too much, too long, 15’
Ήβη Χατζηβασιλείου, Šílený Posun, 15’
Παναγιώτης Τοφή, Excavated Anatomies, 20’

8.11 ΚΥΡΙΑΚΗ 20:00
Άντρια Μιχαηλίδου, ISOLATION15’
Julia Brendle, Sepia Nights, 15’
Χάρης Κούσιος, Death, 20’
Milena Ugren Koulas, Quiet Words 15’

Το κεντρικό πρόγραμμα παραστάσεων πλαισιώνουν και εμπλουτίζουν παράλληλες εκδηλώσεις τις οποίες διοργανώνει η Στέγη Χορού Λεμεσού κάτω από τον τίτλο “Dance Throughout the Year”.

Από το 2001 έως το 2020 δεκάδες χορογράφοι, εκατοντάδες χορευτές

Το ταξίδι της Πλατφόρμας αρχίσε το 2001 στην Σχολή Φάλκον στη Λευκωσία υπό τον τίτλο Χορευτικές Συναντήσεις ενώ από το 2002 βρήκε μόνιμη στέγη φιλοξενίας στο Θέατρο Ριάλτο στη Λεμεσό, το οποίο αγκάλιασε τον θεσμό και έγινε ο συνδιοργανωτής του, μαζί με τις Πολιτιστικές Ύπηρεσίες του Ύπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Οι πέντε πρώτες πλατφόρμες ήταν ανταγωνιστικές, προσφέροντας 1ο και 2ο βραβείο, καθώς και ειδικές αναφορές. Το 2007 η Πλατφόρμα Χορού άρχισε να εμπλουτίζεται με παράλληλες εκδηλώσεις (έκθεση φωτογραφίας, προβολές παραστάσεων χορού) και να στηρίζεται και από τον ∆ήμο Λεμεσού. Ο στόχος να εμπλουτιστεί η διοργάνωση με παράλληλες εκδηλώσεις συνεχίστηκε και το 2008, με τη διοργάνωση του «Dance Throughout the Year», με πρωτοβουλία της Στέγης Σύγχρονου Χορού Λεμεσού, η οποία έκτοτε συμμετέχει ενεργά στην όλη διοργάνωση. Το 2019 σηματοδότησε μια νέα εποχή του θεσμού, που μετονομάστηκε σε «Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου», με διευρυμένες κατηγορίες συμμετεχόντων και με την εισαγωγή του «Βραβείου Νέου Χορογράφου».

Όλα αυτά τα χρόνια δεκάδες χορογράφοι και εκατοντάδες χορευτές, σκηνογράφοι, μουσικοί, φωτιστές κ.α. καλλιτέχνες συμμετέχουν και δημιουργούν στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Χιλιάδες κόσμου έρχεται σε επαφή και παρακολουθεί την εξέλιξη και τις νέες τάσεις στο σύγχρονο χορό. Ταυτόχρονα, δεκάδες προσωπικότητες - εκπρόσωποι φορέων και Διεθνών Φεστιβάλ Χορού - παρακολουθούν και γνωρίζουν τη δουλειά των Κυπρίων Χορογράφων προσφέροντας τους ευκαιρίες για διεθνείς συνεργασίες και μετακλήσεις έργων.

Έχοντας φτάσει στην τελική ευθεία για την τριήμερη γιορτή του σύγχρονου χορού, κορυφώνονται οι προετοιμασίες καλλιτεχνών και διοργανωτών. Η εμπειρία των καθιερωμένων χορογράφων, σε συνδυασμό με τη ζωντάνια των νεότερων, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια πετυχημένη διοργάνωση που θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των φίλων του χορού.

Εξάλλου, το εύρος των θεμάτων με τα οποία καταπιάνονται οι συμμετέχοντες χορογράφοι κοινωνικά, υπαρξιακά και προσωπικά, δημιουργούν την πεποίθηση ότι θα παρακολουθήσουμε ενδιαφέρουσες παραστάσεις που θα αναδείξουν τον πλούτο της δημιουργίας και της έμπνευσης των Κυπρίων δημιουργών, οι οποίοι ακολουθώντας τις διεθνείς τάσεις εξελίσσονται συνεχώς.

Λαμβάνοντας όλα τα μέτρα προστασίας του κοινού οι διοργανωτές, έχουν παράλληλα διαφοροποιήσει την ώρα έναρξης των παραστάσεων από 20.30 σε 20.00 για την διευκόλυνση προσέλευσης των θεατών.

Cyprus Choreography Platform celebrates 20 creative years!

The “Cyprus Choreography Platform” from 2001 to 2020 dozens of choreographers, hundreds of dancers and other artists, participate and create over 200 performances!

Across all these years Platform contributed greatly to the development and promotion of contemporary dance in our country. The organizers have always aspired to provide choreographers active in Cyprus with opportunities to experiment with new forms of expression and create new projects.

The 1st Contemporary Dance Platform took place at the Falcon School Theatre in Nicosia. It has since been taking place at the Rialto Theatre in Limassol which has been co-organizing the Platform, together with the Cultural Services of the Ministry of Education, Culture, Sports and Youth. The five first Platforms were competitive, offering a 1st and 2nd prize, as well as special mentions. In 2007, an effort to enrich the Platform was initiated with the organization of parallel events, such as a photo exhibition and screenings of dance performances. The effort to further develop the Platform continued in 2008 and for the first time, the parallel programme “Dance Throughout the Year” was presented at Dance House Lemesos, which started to actively participate in the organization of the Platform.

2019 marked the beginning of a new era for the Platform, which has been renamed “Cyprus Choreography Platform”, includes broader categories of participants and launched the “Young Choreographer Award”.

In 2020 edition, 12 established and younger choreographers collaborate with a large number of artists - dancers, set designers, musicians, light designers etc. - aiming at a more complete and original presence. Away from strict forms, highlighting the expressive dance in various ways and modern forms, the performers show the evolution of contemporary dance in our country.

12 new works by established and younger choreographers

The “Cyprus Choreography Platform” marks from last year the evolution of the “Contemporary Dance Platform” which has, across 18 editions, contributed greatly to the development and promotion of contemporary dance in the country. The organizers have always aspired to provide choreographers active in Cyprus with opportunities to experiment with new forms of expression and create new projects. From last year this aspiration has enriched by the specific objective of developing and establishing choreography as the foremost requirement for the evolution of contemporary dance in Cyprus.

Introduced for the first time at 2019 organisation the role of external associate, surveying the creative process and providing feeback to young choreographers and everyone else wishing to receive feedback. Other last year’s innovations included the differentiation and expansion of the participants’ categories, the incorporation of mentoring in the project preparation process, as well as the launch of the “Young Choreographer Award”, equivalent to five thousand euro. The mission of the Platform to create the proper conditions for staging performances by Cypriot creators abroad, by inviting international personalities of contemporary dance, has transposed to ‘Choreography Showcase’, a new event which launched on 7 and 8 March 2020.

For 2020, Greek choreographer Pavlos Kountourioties has been assigned the mentoring of the 5 young choreographers in the course of their project preparation.

The core programme of performances is supplemented and enriched by parallel events organized by Dance House Lemesos under the title “Dance Throughout the Year”.

Through an open call for submissions, the Selection and Evaluation Committee consisting of Georgia Doetzer, Alexnadros Michael and Elena Kostasvili, has approved the 12 choreographers who will presend their new works in the 20th Platform.